Meteen naar de inhoud

Wij gebruiken niet graag onnodig moeilijke woorden, zodat iedereen onze voorwaarden begrijpt.
Daarnaast houden we het kort en benoemen we alleen de punten die volgens ons echt van belang zijn, zodat je geen boekwerk hoeft te lezen.

 1. Onderstaande voorwaarden gelden altijd, tenzij we schriftelijk een wijziging zijn overeengekomen;
 2. Onder ‘leerling’ wordt verstaan: leerling, ouder of persoon die namens de leerling spreekt;
 3. Door een bijlesafspraak aan te gaan met een docent, gaat de leerling akkoord met deze voorwaarden;
 4. Door bijles te geven voor De Bijlesgroep, gaat de docent akkoord met deze voorwaarden;
 5. Al onze uitingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Als je ons wilt spreken, dan kan dat op de volgende manieren:

 • E-mail: info@debijlesgroep.nl
 • Telefoon: 085 – 0041 456
 • WhatsApp: 06-25250170

We zijn altijd bereikbaar op de volgende tijden;

 • Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 21:00
 • Zaterdag en zondag van 10:00 tot 21:00
 1. Alle prijzen die De Bijlesgroep hanteert op de prijzenpagina zijn inclusief reiskosten.
 2. Alle prijzen die De Bijlesgroep hanteert, kan De Bijlesgroep te allen tijde wijzigen. De Bijlesgroep is verplicht om minimaal een maand van tevoren alle klanten die de afgelopen 60 dagen een bijles boekten of bijlestegoed hebben, per e-mail in te lichten. Deze e-mail wordt zowel naar het registratie e-mailadres als ouderlijk e-mailadres verzonden. De Bijlesgroep is niet verantwoordelijk, indien de e-mail in de spamfolder belandt;
 3. De duur van de bijles is gebaseerd op wat is ingevoerd op de website, door leerling of docent, of wat is overeengekomen via bijvoorbeeld e-mail of WhatsApp. De duur wordt altijd afgerond op 15 minuten. Vanaf 3 uur voordat de bijles begint, kan alleen van deze tijd afgeweken worden als docent hiermee instemt.
 4. Zonder het aanvragen of aanschaffen van een pakket binnen 14 dagen nadat de bijles is gegeven, geldt die bijles als een losse bijles.
 5. De gratis intake op de website betreft geen gratis bijles. In deze telefonische intake bespreek je samen met De Bijlesgroep de situatie. De Bijlesgroep geeft advies en denkt graag met je mee. Bij een positief gesprek gaat De Bijlesgroep opzoek naar een geschikte docent. Na het vinden van een docent plant De Bijlesgroep direct een eerste bijles in. Deze bijles geldt als een losse les, tenzij er een pakket wordt afgenomen.
 1. Bijlestegoed wordt door leerlingen, die een pakket hebben aangeschaft, gebruikt om losse lessen mee af te nemen. Het inzetten van bijlestegoed kan vanaf de dag dat het bijlestegoed is aangevraagd. Het bijlestegoed is een jaar vanaf de aanschafdatum geldig.
 2. Leerling kan het bijlestegoed in geld terugkrijgen, indien één van onderstaande gevallen zich voordoet:
  1. De Bijlesgroep kan geen docent vinden die binnen 10 werkdagen na aanschaf bijles kan geven voor het gewenste vak, niveau of leerjaar. Bij vak wordt gekeken naar wat de leerling aanvankelijk bij registratie aangaf als wens. Docenttype valt buiten deze regel.
  2. De leerling heeft nog een restbedrag over dat minder is dan het bedrag waarmee de laatst geboekte bijlesdocent betaald kan worden.
  3. De Bijlesgroep kan geen docent meer leveren. Indien er nog een andere mogelijkheid bestaat, zoals online bijles, dient de leerling dit eerst te proberen alvorens het restbedrag wordt gerestitueerd.

3. Ingeval De Bijlesgroep besluit tot teruggave van de bijlestegoeden, wordt De Bijlesgroep verplicht om dit bedrag binnen 14 dagen terug te storten op de rekening van de leerling.

4. Leerling kan het bijlestegoed alleen overdragen aan een andere leerling op dezelfde locatie (online naar online of aan huis: adres ongewijzigd).

 1. Wanneer de leerling in verzuim is, dus niet betaalt binnen de betalingstermijn, heeft De Bijlesgroep het recht om gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding te vorderen.
 2. De incassokosten worden marktconform bepaald door een incassobureau.
 3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag De Bijlesgroep het leveren van een bijlesdocent opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Wanneer een bijles wordt geboekt heeft De Bijlesgroep zowel een inspanningsverplichting als resultaatsverplichting:

 1. Onder resultaatverplichting valt het redelijkerwijs beheersen en kunnen uitleggen van de lesstof door de docent. Als de docent één bepaalde vraag of één bepaald onderwerp niet beheerst, betekent niet per definitie dat niet wordt voldaan aan deze verplichting.
 2. Onder resultaatverplichting valt niet een bepaalde verandering van het schoolcijfer.
 1. Een bijles kan door de leerling tot 24 uur voor het begin van de bijles kosteloos en zonder opgave van reden afgezegd worden;
 2. Indien de bijles binnen 24 uur voor aanvang wordt opgezegd of de leerling niet op het afgesproken tijdstip op locatie in de gelegenheid was om de bijles te krijgen, heeft De Bijlesgroep het recht om de bestede tijd van de bijlesdocent op uurbasis te factureren. Hieronder vallen: voorbereidingstijd die direct is gerelateerd aan het geven van bijles, reistijd en bijlestijd. De geplande tijd wordt bij een te late afmelding in rekening gebracht;
 3. Voor de uitvoering van de bijles verklaart de leerling dat alle informatie, zoals bijleslocatie en bijlestijd die schriftelijk is verstrekt, de juiste informatie is. Hier kan alleen van afgeweken worden, indien leerling minimaal 24 uur van tevoren schriftelijk (bijvoorbeeld e-mail of WhatsApp) een aanpassing heeft gemeld bij de docent;
 4. Voor de uitvoering van de bijles verklaart de leerling dat het doel van de bijles niet is: het opzettelijk beïnvloeden van een toetsingsproces of de voorbereiding hierop, door het plegen van fraude. Hieronder vallen: het laten maken van toetsen of bijvoorbeeld huiswerk door een bijlesdocent in naam van de leerling of het ongeoorloofd ondersteuning verlangen tijdens met name toetsing. Indien blijkt dat een leerling bewust met een frauduleuze insteek een beroep doet op een docent van De Bijlesgroep, heeft De Bijlesgroep het recht de leerling te weigeren en om de bestede tijd van de bijlesdocent op uurbasis te factureren. Hieronder vallen: voorbereidingstijd die direct is gerelateerd aan het geven van bijles, reistijd en bijlestijd.

De Bijlesgroep is niet verantwoordelijk indien e-mails in de spam belanden. De Bijlesgroep vraagt om info@debijlesgroep.nl in de contactenlijst te zetten, zodat de kans nihil is dat e-mail in de spamfolder belanden.

 1. Ingeval de leerling een klacht heeft over de dienstverlening van De Bijlesgroep, wisselt de leerling eerst inzichten aangaande de klacht met de docent uit en meldt de conclusie van het gesprek bij De Bijlesgroep. De leerling geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat De Bijlesgroep in staat is hierop adequaat te reageren. Hiernaast dient de leerling de klacht over de gegeven bijles zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 14 dagen na de bijles, te melden bij De Bijlesgroep.
 2. Ingeval de leerling een gegronde klacht meldt, waarbij niet aan de inspanningsverplichting of resultaatverplichting is voldaan, is de leerling niet verplicht voor de bijles te betalen indien aan de volgende voorwaarde is voldaan: de leerling meldt de klacht schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail of WhatsApp) bij De Bijlesgroep voordat een nieuwe bijles wordt gestart en uiterlijk 7 dagen na het sturen van de factuur waar de klacht betrekking op heeft.
 1. De Bijlesgroep kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade die veroorzaakt wordt door het niet nakomen van de dienst. Hieronder vallen onder andere schoolcijfers en geïnvesteerde tijd van de leerling.
 2. Het is niet toegestaan om prijsafspraken te maken met de bijlesdocent, behalve omtrent reiskosten. In geval een bijlesdocent wordt benaderd om De Bijlesgroep op deze manier te ondermijnen, wordt een boete van € 500,- gehanteerd en heeft De Bijlesgroep het recht om de leerling te weigeren. Bij herhaaldelijk overtreden geldt een extra boete van € 250,- per extra begane overtreding.
 1. De leerling hoeft de dienstverlening niet formeel op te zeggen. De leerling kan stoppen met de samenwerking door geen bijlessen af te spreken met de docent van De Bijlesgroep;
 2. Het volledig verwijderen van de gegevens van de leerling geschiedt door middel van een berichtje naar De Bijlesgroep waarin deze wens wordt uitgesproken.
 3. De Bijlesgroep bewaart het leerlingprofiel en andere verstrekte gedurende vijf jaar na de laatste les, volgens de wettelijke bewaartermijn. Hier mag, doormiddel van een mail naar opzegging@debijlesgroep.nl, bezwaar tegen gemaakt worden.
 1. De Bijlesgroep is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen;
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd;
 3. Bij grote inhoudelijke wijzigingen zal De Bijlesgroep de leerling per e-mail uiterlijk 14 dagen van tevoren inlichten.
 1. De Bijlesgroep verwerkt gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact op met De Bijlesgroep. Deze informatie wordt direct verwijderd.
 2. De Bijlesgroep neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met De Bijlesgroep.
 3. De Bijlesgroep gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website van De Bijlesgroep en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Je meldt je af voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 4. De Bijlesgroep verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De Bijlesgroep verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  1. Het afhandelen van de betaling
  2. Om telefonisch of per e-mail contact op te nemen als dit nodig is om de dienstverlening van De Bijlesgroep goed uit te kunnen voeren;
  3. Om te zorgen dat een bijles tot stand komt.
 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat De Bijlesgroep bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Deze voorwaarden zijn opgesteld op 1 augustus 2021.